Informacje o projekcie

“TUTMED ZDROWIE SANOK”

Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “TUTMED ZDROWIE SANOK” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 150 osób niesamodzielnych, w tym osób starszych (min. 77 os. pow. 65 r.ż.) z terenu powiatu sanockiego.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą mieli zapewnione świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • – opieki pielęgniarskiej oraz edukacji pacjenta dotyczącej samoopieki i samopielęgnacji
 • – doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych
 • – usprawniań ruchowych
 • – stymulacji procesów poznawczych
 • – zajęć logopedycznych
 • – terapii zajęciowej
 • – wsparcia psychologicznego
 • – koniecznych konsultacji lekarskich
 • – wyżywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych
 • – przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki

Wszystkie usługi będą świadczone w Dziennym Domu Opieki Medycznej

 1. Przemyska 24, 38-500 Sanok

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęci:
– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

– pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Udział w projekcie “TUTMED ZDROWIE SANOK jest całkowicie BEZPŁATNY.