Polityka Bezpieczeństwa Rodo

Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna stosowana w podmiocie leczniczym działającym pod firmą: Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak-Walas przy pozyskiwaniu Danych osobowych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot leczniczy działający pod firmą: Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak –Walas z siedzibą w Rzeszowie
  (35-082), ul. Architektów 11, nr NIP 8133447709, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pana/Pani danych osobowych: dane osobowe osoby trzeciej uzyskane przez Administratora przy wnioskach o świadczenia związane ze stosunkiem pracy.
 2. Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Anna Tutak-Walas.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze stosunkiem pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom/i udostępnione będą tylko upoważnionym odbiorcom( np. bank, ubezpieczyciel) (art. 6 ust.1 pkt. c RODO)
 4. Podstawą przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest umowa o pracę. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypłaty świadczenia wiązanego ze stosunkiem pracy na Pana/Pani rzecz – w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa jest wypłata świadczenia na Pani/Pana rzecz.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy/ obowiązywania umowy cywilnoprawnej oraz przez okres związany z obowiązkowym przechowywaniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy/okresem przedawnienia roszczeń/ okresem przechowywania akt przez podmiot leczniczy ustalonych w odrębnych przepisach.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają z automatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • -żądania od Administratora ( za pośrednictwem Inspektora Danych Osobowych)   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • -przenoszenia danych osobowych
 • -wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • -pisemnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa za zgodność z prawem przetwarzanie danych osobowych, których dokonano przed cofnięciem zgody.